PRIVCACY-STATEMENT

 

Winterfair Zwijndrecht , hierna te noemen als winterfair.

Dit Privacy-statement is van toepassing op alle persoonsgegevens die Winterfair verwerkt van haar deelnemers of andere geïnteresseerden.
Indien u aan winterfair een donatie doet, sponsort of zich aanmeldt als vrijwilliger of om een andere reden persoonsgegevens aan door verstrekt winterfair, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met dit Privacy-statement te verwerken.
Wij adviseren u om het Privacy-statement goed door te lezen en een kopie daarvan te bewaren voor uw eigen administratie.

De winterfair verwerkt persoonsgegevens. Wij willen hierover graag duidelijk en transparant informeren. In dit privacy-statement geven wij antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door winterfair

1. Wat zijn persoonsgegevens?

Er zijn gegevens die iets over u zeggen. Bijvoorbeeld uw naam, adres, leeftijd. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar u herleid kan worden spreken we over persoonsgegevens. Bijvoorbeeld uw adres of e-mailadres. Maar bijvoorbeeld ook uw voornaam samen met uw geboortedatum. Wanneer anderen die persoonsgegevens hebben, moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan. Ook foto’s en video’s worden gezien als persoonsgegevens.

2. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is per 01/03/2021:

Voorzitter Dhr C Schilten, Burgemeester de bruinelaan 38 3331AE Zwijndrecht

Kvk 74112414

De gegevensbescherming is bereikbaar via winterfairzwijndrecht@gmail.com


3. Waarvoor verwerkt winterfair persoonsgegevens.

2.1 Als je vrijwilliger/sponsor wilt worden van winterfair, hebben we u persoonsgegevens nodig. Met behulp van uw gegevens kunnen we u op de juiste wijze inschrijven als sponsor/vrijwilliger, en zorg dragen voor eventuele vrijwilligersverzekering.

Als je eenmaal een relatie van winterfair bent, dan willen we u goed van dienst zijn. Wij gebruiken uw naam en adresgegevens bijvoorbeeld om contact met u te onderhouden en u te informeren over gerelateerde zaken van de sponsoring/vrijwilligerswerk, maar ook als u een vraag stelt, verwerken wij uw gegevens om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. Uw gegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotie- of marketingdoeleinden. Bijvoorbeeld om u te informeren over een nieuwe activiteit van winterfair.

In het kader van uw aanmelding als sponsor of vrijwilliger kunnen de volgende persoonsgegevens verwerkt worden:

            Voorbeelden

a) voor- en achternaam

b) adresgegevens

c) telefoonnummer

c) e-mailadres

e) bankrekeningnummer

f) gegevens inzake gezondheid [omschrijven wat voor gegevens bijv. aandoening/ medicijngebruik]

2.2 KFZ verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

Voorbeelden:

a) uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over de sponsoring/vrijwilligerswerk en de eventuele opzegging daarvan, voor de verstrekking van de door u aangevraagde informatie of het afhandelen van de van u verkregen informatie,

b) uw naam, adresgegevens, telefoonnummer worden gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over de in het kader van de sponsoring/vrijwilligerswerk door de organisatie georganiseerde diensten, activiteiten en enquêtes;

c) uw naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen, bijvoorbeeld van de sponsoring of donatie af te wikkelen.

d) uw naam en telefoonnummer wordt tot uiterlijk een jaar na afloop van de overeenkomst gebruikt om u te vragen naar je ervaringen met winterfair en u te informeren over de voordelen van de sponsoring/vrijwilligerswerk van winterfair

Aanvullende voorbeelden voor PR/marketing

E-mailmarketing (opt-out):

winterfair gebruikt uw naam en e-mailadres om een e-mail nieuwsbrief met informatie over (gelijksoortige) activiteiten, diensten en andere interessante informatie over de sponsoring van de organisatie toe te sturen, tenzij u hebt aangegeven deze e-mails niet te willen ontvangen. Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk.

E-mailmarketing (opt-in):

Uitsluitend indien u daarvoor toestemming hebt gegeven, gebruikt winterfair uw naam en e-mailadres om u een e-mail nieuwsbrief met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie over de sponsoring/donatie van winterfair toe te sturen. Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk.

2.3 De winterfair kan de persoonsgegevens anonimiseren en vervolgens op geaggregeerd en geanonimiseerd niveau gebruiken voor onderzoeksdoeleinden en om haar dienstenaanbod en werkzaamheden te optimaliseren. De geaggregeerde en geanonimiseerde gegevens zijn nooit tot u als individu te herleiden.

3. Bewaartermijnen

3.1 De winterfair verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens gedurende de duur van uw sponsoring/vrijwilligerswerk en tot maximaal een jaar na afloop hiervan. Direct na afloop van de hiervoor genoemde bewaartermijn zal winterfair de persoonsgegevens vernietigen en/of anonimiseren, tenzij zij op grond van de wet (bijvoorbeeld op grond van de belastingwetgeving) verplicht is om bepaalde persoonsgegevens langer te bewaren. In dat laatste geval zullen uitsluitend deze specifieke persoonsgegevens gedurende de wettelijke bewaartermijn bewaard blijven.


4. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers

4.1 Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft winterfair passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Hiermee worden uw persoonsgegevens beveiligd tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

5.1 Via de administratie winterfairzwijndrecht@gmail.com kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. winterfair zal uw verzoek steeds onverwijld in behandeling nemen en u, in ieder geval binnen een maand na ontvangst van het verzoek, informeren over het gevolg dat aan het verzoek is gegeven. Indien door winterfair uw verzoek niet inwilligt, zal zij dat altijd nader toelichten.

5.2 Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kunt u eveneens contact opnemen met de administratie winterzwijndrecht@gmail.com door winterfair zal het bezwaar onverwijld, in ieder geval binnen een maand, in behandeling nemen en de betreffende persoonsgegevens verwijderen, tenzij zij op grond van een wettelijke verplichting genoodzaakt is het betreffende persoonsgegevens te bewaren. Indien dat laatste het geval is, zal winterfair u hiervan op de hoogte brengen.

5.3 Indien uw klachten heeft over de wijze waarop door winterfair uw persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt, kunt u contact opnemen met: winterfairzwijndrecht@gmail.com Indien dit niet leidt tot een oplossing kunt u natuurlijk altijd gebruik maken van uw recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl) of een beroep te doen op de bevoegde rechter.

5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacy-statement kunnen worden gericht aan de administratie winterfairzwijndrecht@gmail.com

6. Wijzigingen

Dit Privacy-statement kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website www.winterfairzwijndrecht.nl bekend gemaakt. Wij adviseren u om regelmatig het Privacy-statement te bekijken.

Winterfair Zwijndrecht word georganiseerd door de vrijwilligers van de Koningsfeesten Zwijndrecht.

Zwijndrecht 01-10-2021